Omgevingsmanagement

Omgevingsvergunningsdossiers

 • Betrokkenheid van bij aanvang/ontwerp van uw dossier

 • Algemene redactie van het dossier in het omgevingsloket

 • Uitgebreide screening van de effecten op de omgeving (“project-MER-screeningsnota”)

 • Realisatie van symbiose tussen het bouw- en milieuluik

 • Creëren van betrokkenheid bij de diverse stakeholders (vb. overheden/buren) van uw dossier

 • Vertegenwoordiging op vergunningscommissies

 • Nazorg bij definitieve verlening van de vergunning

Externe Milieucoördinatie A & B

 • Integrale aanpak van uw dossier als partner van de ondernemer

 • 4 kwartaalbezoeken per jaar met gekoppelde verslaggeving

 • Jaarverslag werking i.f.v. directie/CPBW

 • Algemene controle op conformiteit aan de milieuwetgeving

 • Analyse + opvolging periodieke milieu gerelateerde verplichtingen

 • Audit bijzondere voorwaarden uit uw vergunningsdossier

 • Analyse + controle vergunningstoestand

 • Ondersteuning interne milieucoördinator via expertise uit ruime klantenportefeuille

Heffingsdossiers

 • Organisatie van meetcampagnes

 • Evaluatie van analyseresultaten

 • Optimalisatie van het heffingsgedrag

 • Opmaak eigenlijke aangifte

Integraal milieujaarverslag

 • Realisatie van overzichtstabel van bij te houden informatie

 • Opmaak eigenlijke aangifte

Verpakkingsaangifte

 • Realisatie van overzichtstabel van bij te houden informatie

 • Optimalisatie van de bijdragen

 • Opmaak eigenlijke aangifte

Wetgevingsregister

 • Realisatie van een overzicht van de toepassing zijnde wetgeving op uw dossier

 • Kwartaalupdate van de relevante wetgeving

 • Compliance-audit van uw dossier

Deskundig advies via expertise uit ruim klantenbestand

 • Opmaak werkplan i.k.v. afvalstoffenverwerking (Vlarem II)

 • Milieuaudit i.k.v. Vlarem III

 • Organisatie opslag en transport gevaarlijke stoffen (ADR/RID/IMDG)

 • Offertefase opmaak bodemonderzoeken

 • Reactie op inspectie en handhaving