Windturbines

1. Haalbaarheidsstudie

We bekijken welke techniek het meest interessant is voor een welbepaalde locatie. Voor een windturbine, voeren we in eerste instantie een quickscan uit. In een quickscan-analyse worden de mogelijke randvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de ontwikkeling van een windenergieproject binnen de voorgestelde projectzone kritisch geanalyseerd. De quickscan-analyse levert als resultaat de resulterende zoekzone voor de opstelling van de windturbines indien mogelijk. De voornaamste ruimtelijke randvoorwaarden zijn:

 • Afstand tot woonzones en (zonevreemde) woningen

 • Status volgens het Windplan Vlaanderen

 • Wegen, spoorwegen

 • Hoogspanning (Elia) en gas (Fluxys)

 • Luchtvaart

 • Monumenten en landschappen

 • Natuur, vogels en vleermuizen

2. Vergunningsaanvraag

Indien het traject gunstig blijkt te zijn, assisteren we met de vergunningsaanvraag. We bemiddelen hierbij met de verschillende partners die bij een vergunningsaanvraag komen kijken. Alle nodige studies worden uitgevoerd:

 • Veiligheidsstudie

 • Geluidsstudie

 • Slagschaduwstudie

 • Waterstudie

 • Transportstudie

 • Vogelstudie

3. Projectbegeleiding

Eens de vergunning verkregen, stellen we een businessplan op en helpen we met de keuze van het type windturbine. We begeleiden het volledige project van A tot Z:

 • Assistentie bij financiering, verzekeringen en opzetten van opstallen.

 • Een selectie van onderaannemers door het plaatsen van een prijsvraag en uitvoeren van de onderhandelingen.

 • Voorbereidende werken en supervisie van de opbouw.

 • Dit alles met een sterke nadruk op veiligheid, zowel tijdens de bouw als tijdens de operationele fase:

  • We werken protocollen uit voor ijsdetectie, waarbij preventieve maatregelingen genomen worden

  • We configureren het slagschaduwsysteem in regel met de overheidsnormen

 • Aanvraag groene stroomcertificaten en communicatie met de netbeheerder.

 • Uitvoeren van een inspectie voor opstart.

 • Begeleiding van de opstart en de nodige controles op geluid en productie.

4. Exploitatie

Eens de turbine gebouwd is, staan we in voor de monitoring en opvolging van de turbine.

 • Via afstandsbewaking volgen we de prestaties, producties en storingen op.

 • We zorgen voor een goede werking van het windpark, met inbegrip van veiligheid, milieu en contracten.

 • Klachten in het kader van geluidshinder en slagschaduw worden opgevolgd, alles wat vergunningen betreft, wettige en periodieke controles, groene stroomkeuringen en rapportage aan onder andere de VREG wordt door ons in handen genomen.

 • We beperken ons niet enkel tot het operationele, maar bieden ook opvolging van facturatie, boekhouding en contracten met netbeheerder en leveranciers aan.

 • Hierbij wordt de nodige rapportering van technisch-financiële informatie aan de betrokken partijen voorzien.

5. Verkoop elektriciteit

Inherent aan de bouw van de windturbine is de productie van groene energie. Hierbij bieden we interessante formules aan waarbij zowel de klant als Trevion een voordeel hebben.