PV-panelen

1. Haalbaarheidsstudie

Trevi kan optreden als EPC contractor voor uw PV-project. In eerste instantie bekijken we de haalbaarheid. Dit zowel voor kleine KMO's als voor grote industriële projecten. We voeren een werfbezoek uit, bekijken de staat van het dak, de elektrische aansluiting en vragen gegevens op. We stellen een gedetailleerde offerte op in samenspraak met de klant, bekijken de randvoorwaarden zoals daklasten en injectievermogen en geven een volledige en accurate rendabiliteitsberekening mee. Wanneer blijkt dat er potentieel in het project zit, gaan we van start met de nodige studies die vooraf nodig zijn:

 • Ballaststudie

 • Schaduwstudie

 • Netstudie

 • Waterstudie (indien floating)

2. Projectuitvoering

Nadat de haalbaarheidsstudies een positief advies geven, starten we met een gedetailleerd ontwerp van de installatie.

 • We optimaliseren de plaatsing van de omvormers en kabeltrajecten voor een zo kort mogelijk traject.

 • Een kabelberekening wordt uitgevoerd om de kabelsecties te berekenen voor minimale verliezen.

 • De netontkoppelkast wordt inhouse ontworpen en gebouwd volgens de voorschriften van de netbeheerder.

 • Eens het engineering gebeuren vervolledigd is, plaatsen we uw installatie op een professionele manier door gespecialiseerde teams van dakwerkers en elektriciens.

 • Te allen tijde wordt aandacht besteed aan veiligheid.

 • Platte daken worden volledig voorzien van dakrandbeveiliging zodat de teams in een veilige omgeving kunnen werken.

 • Na het plaatsen van de installatie wordt deze gekeurd, waarna deze samen met de klant en een woordje uitleg in dienst wordt genomen.

3. Exploitatie

Op elk van de geplaatste installaties plaatsen we een uitgebreid monitoringsysteem die toelaat de opbrengsten en toestand van de installatie vanop afstand nauwgezet te volgen. Afhankelijk van de keuze van de klant kan Trevi instaan om deze taak op zich te nemen.

Onder andere door deze in relatie te zetten met andere installaties in ons beheer kunnen we de prestaties nauwgezet opvolgen. Op deze manier kunnen wij tijdig ingrijpen als er onregelmatigheden vastgesteld worden. Bijkomend voeren we jaarlijks een opvolgingsbezoek ter plaatse uit.

Hier wordt de installatie mechanisch en elektrisch volledig onder de loep genomen. Stringspanningen en -stromen worden nagemeten, er wordt een visuele controle van de bekabeling, omvormers en panelen uitgevoerd, zodat eventuele beschadigingen in overleg kunnen hersteld worden.

Na het bezoek wordt een verslag opgemaakt en aan de klant bezorgd. Hierin staan alle meetresultaten en eventuele opmerkingen, gestaafd met foto’s indien relevant.

4. Verkoop elektriciteit

Wanneer u elektriciteit opwekt en deze niet ogenblikkelijk verbruikt, injecteert u dit overschot op het net. Deze elektriciteit kan worden afgekocht door een energieleverancier. Trevi heeft met Trevion de perfecte partner om dit te realiseren. Hierbij bieden we interessante formules aan waarbij zowel de klant als Trevion een voordeel hebben.

Trevi voorziet ook in eigen stroombehoefte door groenestroomproductie op het dak van zijn kantoorgebouwen. De verschillende soorten geplaatste panelen laten toe de praktisch bekomen rendementen op te volgen en te vergelijken.