Energie

1. Energie-audit

 • energie-audit in het kader van rationeel energiegebruik (REG)

  1. opstellen gekoppelde energie- en massabalansen

  2. verhogen energie-efficiëntie en -effectiviteit

  3. factuuranalyse

  4. Best Beschikbare Technieken (BBT)

 • verbruiksmeting en -registratie

 • energieplanning

 • technisch-economische haalbaarheidsstudie

  1. optimaliseren van processen

  2. inzetten van nieuwe technieken

  3. verlagen van de energie-afhankelijkheid

  4. recupereren en valoriseren van restwarmte en afvalwarmte

2. Haalbaarheidsstudie PV zonnepanelen

Trevi  kan optreden als EPC contractor voor uw PV-project. In eerste instantie bekijken we de haalbaarheid. Dit zowel voor kleine KMO's als voor grote industriële projecten. We voeren een werfbezoek uit, bekijken de staat van het dak, de elektrische aansluiting en vragen gegevens op. We stellen een gedetailleerde offerte op in samenspraak met de klant, bekijken de randvoorwaarden zoals daklasten en injectievermogen en geven een volledige en accurate rendabiliteitsberekening mee.

3. Detailstudie PV zonnepanelen

Wanneer uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat er potentieel in het PV-project zit, gaan we van start met de nodige detailstudies:

 • ballaststudie

 • schaduwstudie

 • netstudie

 • waterstudie (voor drijvende constructies (floating))

4. Haalbaarheidsstudie windturbines

We bekijken welke techniek het meest interessant is voor een welbepaalde locatie. Voor een windturbine, voeren we in eerste instantie een quickscan uit. In een quickscan-analyse worden de mogelijke randvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de ontwikkeling van een windenergieproject binnen de voorgestelde projectzone kritisch geanalyseerd. De quickscan-analyse levert als resultaat de resulterende zoekzone voor de opstelling van de windturbines indien mogelijk. De voornaamste ruimtelijke randvoorwaarden zijn:

 • afstand tot woonzones en (zonevreemde) woningen

 • status volgens het regionaal windplan (WindplanVlaanderen)

 • wegen, spoorwegen

 • hoogspanning (Elia) en gas (Fluxys)

 • luchtvaart

 • monumenten en landschappen

 • natuur, vogels en vleermuizen

5. Studies in het kader van een vergunningsaanvraag windturbines

Indien het traject gunstig blijkt te zijn, assisteren we met de vergunningsaanvraag. We bemiddelen hierbij met de verschillende partners die bij een vergunningsaanvraag komen kijken. Alle nodige studies worden uitgevoerd:

 • veiligheidsstudie

 • geluidsstudie

 • slagschaduwstudie

 • waterstudie

 • transportstudie

 • vogelstudie