Water

1. Afvalwateraudit

 • opmaak waterbalans met waterbronnen, verbruikers en afvalwaterstromen

 • brononderzoek en vuilvrachtbalans

 • evaluatie Best Beschikbare Technieken (BBT)

 • introduceren optimalisaties en evaluatie CAPEX en OPEX

2. Hemelwaterstudie

 • terreininventaris en modelleren hemelwaterafvoer

 • karakteristiek van de watersamenstelling

 • simulatie pompputten, buffers en zuiveringen

 • scenario-analyse buffering, hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer niet-verontreinigd hemelwater

 • scenario-analyse en ontwerp zuivering verontreinigd hemelwater

3. Doorlichting waterzuiveringsinstallatie

 • evaluatie dimensionering en goede werking

 • evaluatie Best Beschikbare Technieken (BBT)

 • introduceren optimalisaties en evaluatie CAPEX en OPEX

 • minimaliseren chemicaliënverbruik en slibproductie

 • onderhandelen haalbaar normenkader

4. Alternatieve waterbronnen en nullozing

 • identificeren verbruikers en vereiste waterkwaliteit

 • onderzoek benodigde behandeling en impact op waterhuishouding

 • evaluatie van de kosten en baten

5. Masterplan water en afvalwater

 • compliance met lozingsvoorwaarden

 • realiseren nullozing

 • reduceren waterverbruik en hoeveelheid afvalwater

 • daling kosten voor watergebruik en afvalwaterbehandeling en -lozing

Trevi beschikt over erkende deskundigen in de discipline water, waardoor ook studies opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning of rechtszaken kunnen worden begeleid.

Studieprojecten zijn onontbeerlijk om tot duurzame langetermijnoplossingen te komen. Enkele referenties van klanten worden in volgende projectbladen gedeeld: