1. Studie

Advies van Trevi: afvalwaterbeheer

Veel organisaties beseffen wel dat ze hun watergebruik moeten rationaliseren, maar zien er vaak geen beginnen aan. Helemaal verwonderlijk is dat niet, aangezien waterbeheer in de meeste gevallen buiten hun kernexpertise valt. En dat is waar Trevi in beeld komt. Trevi is bedreven in het met succes identificeren, evalueren en aanpakken van watergerelateerde problemen in verschillende industriële toepassingen. De resultaten die we behalen, zijn niets minder dan indrukwekkend. We helpen bedrijven efficiënter te draaien en ze aan de relevante regels te houden, wat blijkt uit ons imposante trackrecord. Bovendien werken we nauw samen met uw organisatie. Zo voelt het minder aan als uitbesteden en meer als het binnenhalen van experts die de krachten bundelen om uw doelen te bereiken.

De behoeften van onze klanten zijn op te delen in vijf grote domeinen:

Wateraudits en -enquêtes

Tijdens een grondige wateraudit analyseert Trevi het watergebruik van uw organisatie. We genereren daarbij nauwkeurige feiten en cijfers, onder andere over het volume en, indien relevant, de verontreinigingsbelasting van uw afvalwater. Daarna gieten we die cijfers in een waterbalans of vuilvrachtbalans, op basis waarvan bronreductiemaatregelen worden genomen om water te besparen of minder verontreinigend te maken. Alle voorgestelde optimalisatiemaatregelen voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken volgens Europese richtlijnen.

Afhankelijk van de sector bestudeert Trevi de mogelijkheid van gesloten waterkringlopen of waterhergebruik, zodat deze waardevolle grondstof niet zomaar afgevoerd wordt. Daarnaast onderzoeken we alternatieve waterbronnen zoals oppervlaktewater, regenwater en/of effluent van waterzuiveringsinstallaties.

Regulering van regenwater

Bij het reguleren van regenwater modelleert Trevi de gemiddelde stromen en de piekstromen door een nauwkeurige terreininventaris uit te werken. Vervolgens simuleren we systemen voor pompputten, buffers en waterzuiveringen. In gevallen van overtollig regenwater raden we methoden aan voor buffering, hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer van niet-verontreinigd hemelwater. Dat betekent dat we zo veel mogelijk overtollig water vasthouden zodat het niet terug in de natuur terechtkomt en zo overstromingen of andere problemen veroorzaakt. Voor verontreinigd regenwater stellen we gepaste zuiveringssystemen voor, die we ook ontwerpen.

Milieuwetgeving

Voor organisaties die niet voldoen aan de relevante wetgeving bepaalt Trevi de meest geschikte vervolgstappen, in de vorm van onder andere onderhandelingen over haalbare lozingslimieten in milieuvergunningen, optimaliseren van technische processen en voorstellen van technische verbeteringen. Ons team bestaat uit experts in milieueffectrapportage (m.e.r.) die de impact van een bedrijf op een specifiek waterlichaam analyseren. Zo streven we naar een optimaal evenwicht tussen technische maatregelen en lozingslimieten.

Doorlichting van waterzuiveringsinstallaties

Trevi optimaliseert bestaande installaties, verhelpt problemen bij installaties die niet naar behoren functioneren en verbetert op die manier ook de bedrijfsprocessen.

Daarnaast evalueren we de impact van nieuwe installaties en productieprocessen in waterzuiveringsomgevingen. Dankzij audits van ontwerpen vóór implementatie zijn de afmetingen van waterzuiveringsinstallaties steeds in lijn met de hoeveelheid water en de verontreinigingsbelasting, en zijn de lozingslimieten steeds haalbaar. Soms moet een vergunning herzien worden in overeenstemming met de wetgeving. Ook daarvoor kunt u bij Trevi terecht.

Nullozingsprojecten

Nullozing houdt in dat het afvalwater ter plekke wordt gehouden en na zuivering opnieuw wordt gebruikt als waterbron. Daarvoor stelt Trevi gedetailleerde massa- en vuilvrachtbalansen op voor de gehele installatie en bepaalt het de geschikte stappen voor waterzuivering om de vereiste waterkwaliteit te behalen.

Onze experts in milieueffectrapportage stellen de nodige documenten op en voeren samen met overheidsambtenaren terreinbezoeken uit om het officiële Vlaamse statuut van 'nullozer' te verkrijgen.

Wij zijn er om u te helpen

Maar dat zijn maar een paar voorbeelden van hoe Trevi u van dienst kan zijn bij wateruitdagingen. Nog vragen over waterbeheer? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Neem ook zeker een kijkje in onze casestudy's en ontdek hoe wij bedrijven hielpen om hun watergerelateerde kwesties met succes aan te pakken.